חשבונית מס וחשבונית עסקה חשבונית היא מסמך מסחרי שהוציא מוכר לקונה, המתייחס לעסקת מכר ומציין את המוצרים, הכמויות והמחירים המוסכמים עבור מוצרים או שירותים שהמוכר סיפק לקונה. תנאי התשלום נקבעים בדרך כלל בחשבונית, אלה עשויים לציין כי לרוכש יש מספר מקסימאלי של ימים בהם יש לשלם ולעיתים מוצעת להם הנחה אם היא משולמת לפני מועד הפירעון.  הקונה