SPAC לעומת הנפקה מסורתית הנפקה ציבורית ראשונית (IPO) היא סוג של הנפקה ציבורית שבה מניות של חברה פרטית נמכרות לראשונה למשקיעים מוסדיים ומשקיעים קמעונאיים (בודדים); הנפקה מחויבת על ידי בנק השקעות אחד או יותר, המכונה גם סינדיקט חיתום, ועשויה לכלול רישום מניות בבורסה אחת או יותר. בתהליך זה, חברה בבעלות פרטית תהפוך רשמית לחברה ציבורית,